Privacy Statement
www.sohansingh.nl
Privacy Statement mr. T.O. Sohansingh, advocaat

Advocatenkantoor mr. T.O. Sohansingh , hierna mr. T.O. Sohonsingh, respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website en zijn ciienten. Hij zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u hem verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garandeert een zorgvuldige en discrete omgang. Hij verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
mr. T.O. Sohansingh verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van zijn dienstenen/of omdat u de ze zelf aan hem verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die hij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Waarom mr. T.O. Sohansingh uw gegevens nodig heeft
mr. T.O. Sohansingh verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
 • wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die hij nodig heeft om aan zijn administratieverplichting te voldoen. Een van deze verplichtingen is het verifieren van uw identiteit en het opslaan in de administratie van een kopie van het getoonde identiteitsbewijs ( met uw instemming );
 • contrale ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen;
 • informatie verstrekken over zijn diensten en antwoorden geven op uw vragen;
 • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient mr. T.O. Sohansingh over uw gegevens te beschikken.

mr. T.O. Sohansingh gebruikt de persoonsgegevens aileen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.


Hoe lang mr. T.O. Sohansingh gegevens bewaart
Mr. T.O. Sohansingh zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de
opdrachtovereenkomsten 20 jaar, eventueel verlengd door een stuiting, in geval van het voeren van verweer op een aansprakelijkstelling.

Delen met anderen
mr. TO. Sohansingh verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in zijn opdracht, sluit hij een verwerkersovereenkomst (verwerkingsovereenkomst) om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. mr. TO. Sohansingh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Functionele en analytische cookies
mr. TO. Sohansingh maakt op zijn website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van mr. T.O. Sohansingh. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft mr. T.O. Sohansingh geen
toestemming te vragen.

Google Analytics
Via de website van mr. T.O. Sohansingh wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. mr. T.O. Sohansingh gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. mr. T.O. Sohansingh heeft hierop geen invloed. mr. TO. Sohansingh heeft Google geen bevoegdheid gegeven om de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de 'Privacy Shield
Principles' en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media button
Op de website van mr. T.O. Sohansingh is een social button opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ('liken') of delen op het sociale netwerk Linkedln. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Linkedln zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. mr. T.O. Sohansingh heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet (doen) met uw (persoons}gegevens die zij via deze cookies verwerkt (verwerken). De informatie die Linkedln verzamelt wordt zo veer mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social Media-Accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan
de ' Privacy Shield Principles' en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele  persoonsgegevens.

Beveiliging
mr. T.O. Sohansingh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ais u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hem via info.secretariaat@sohansingh.nl.

mr. T.O. Sohansingh heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.secretariaat@sohansingh.nl, of Efua Sutherlandstraat 3, 1102 MP Amsterdam. mr. T.O. Sohansingh zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken tegen verwerking
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mr. T.O. Sohansingh. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mr. T.O. Sohansingh een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover hij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

Recht op indienen klacht
mr. T.O. Sohansingh wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat mr. T.O. Sohansingh niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Aigemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

mr. T.O. Sohansingh behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 12 maart 2020.