Algemene Voorwaarden
www.sohansingh.nl
ALGEMENE VOORWAARDEN
Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh, te Amsterdam

 1. Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh is de handelsnaam van mr T.O. Sohansingh, die als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening van zijn werkzaamheden kan het Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh zich laten bijstaan door personen die door hem bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

 3. Niet alleen Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh , maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij/hij het kantoor van mr Sohansingh hebben verlaten.

 4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 5. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen.

  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het Advocaten kantoor mr T.O. Sohansingh afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh in verband met die verzekering draagt.

  De in het eerste en tweede lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval sprake is van opzet of grove schuld van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh en/of haar leidinggevende onderschikten, waaronder mede worden verstaan de aan Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh verbonden advocaten en procureurs.

 6. Het is mogelijk dat personen die in verband met uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh gaat ervan uit, en bedingt zonodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

 7. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een persoon die niet aan Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh is en evenmin deel uitmaakt vaneen door Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

 8. De tarieven van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh worden jaarlijks geïndexeerd. Betalingen van declaraties van Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Advocatenkantoor mr. T.O. Sohansingh invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen - met een minimum van 15% van het opstaande saldo - voor de rekening van de cliënt.

 9. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

 10. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal Advocatenkantoor mr T.O. Sohansingh over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.